دانشمندان ایرانی در راستا پیشرفت، 2017 سال درخشش علم ایران

تجزیه و تحلیل آمار و ارقام 5 سال گذشته نظام رتبه بندی سایمگو علاوه براینکه پیشرفت دانشمندان ایرانی در فراوری مقالات علمی را نشان می دهد، حکایت از صدرنشینی ایران در منطقه دارد.

دانشمندان ایرانی در راستا پیشرفت، 2017 سال درخشش علم ایران

گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران، شهین مردانی: رتبه بندی سایمگو هر سال کشورهای مختلف دنیا را به لحاظ تحقیقات علمی و ارائه مقالات رتبه بندی می نماید و صندلی دنیای آنها را در وب سایت خود منتشر می نماید.

سایمگو براساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس، آنها را ارزیابی و رتبه بندی می نماید.

آنالیز اعداد منتشر شده در سایمگو پیشرفت دانشمندان ایرانی را در علوم مختلف نشان می دهد؛ گرچه در موارد اندکی صدرنشین جدول آسیای غربی نبوده اند اما با یک کوشش قابل توجه به صندلی خود در صدر جدول برگشته اند.

در این گزارش به روند پیشرفت دانشمندان ایرانی در ارائه مقالات مختلف در رشته های متفاوت اشاره می کنیم که شامل سال 2013 تا انتها سال 2017 می گردد:

تسخیر علم مهندسی هوافضای منطقه توسط دانشمندان ایرانی

براساس داده های سایمگو، ایران در سال 2013، با ارائه 292 مقاله در زمینه مهندسی هوافضا صندلی نخست جدول آسیای غربی را به خود اختصاص داده است؛ در این سال تمام مقالاتی که دانشمندان ایرانی ارائه نموده اند، قابل استناد بوده است.

در سال 2014، دانشمندان ایرانی با یک پیشرفت قابل توجه در شمار مقالات مهندسی هوا فضا 378 مقاله در این رشته ارائه نموده اند که 374 مورد آن قابل استناد بوده است.

دانشمندان ایرانی با دنبال کردن یک روند پیشرفت صعودی در سال 2015، 383 مقاله در رشته مهندسی هوا فضا ارائه کردند که 382 مورد آن قابل استناد بوده است.

در سال 2016، در حالی که همچنان ایران مقام نخست صندلی علمی آسیای غربی در زمینه مهندسی هوا فضا را به خود اختصاص داده است، دانشمندان 436 مقاله ارائه کردند که 435 مورد آن قابل استناد بوده است.

در سال 2017 نیز دانشمندان ایرانی در صدر جدول سایمگو در رشته مهندسی هوا فضا قرار دارند؛ آمارهای منتشر شده از این نظام رتبه بندی حکایت از آن دارد که ایران 539 مقاله مهندسی هوا فضا ارائه نموده که 532 مورد آن قابل استناد بوده است.

کسب رتبه نخست فراوریات علوم کشاورزی و زیست شناسی توسط دانشمندان ایرانی

دانشمندان ایرانی در سال 2013 با قرارگیری در رده نخست جدول در میان کشورهای آسیای غربی، 894 مقاله در زمینه علوم کشاورزی و زیست شناسی منتشر نموده اند که 888 مورد آن قابل استناد بوده است.

در سال 2014، دانشمندان ایرانی در حالی که همچنان در صدر جدول قرار دارند، 1318 مقاله در زمینه علوم کشاورزی و زیست شناسی منتشر نموده اند که 1307 مورد آن قابل استناد بوده است.

داده های سایمگو نشان می دهد در حالی که شمار مقالات دانشمندان ایرانی در سال 2014 بیش از 1300 مورد بوده، اما در سال 2015 به 629 مورد کاهش یافته که از این تعداد نیز 604 مورد قابل استناد بوده است.

آمارها حاکی از رشد دانشمندان ایرانی در سال 2016 به نسبت سال 2015 در ارائه مقالات علوم کشاورزی و زیست شناسی است؛ ایران در این سال با افزایش 39 مقاله ای به نسبت سال 2015، 668 مقاله در زمینه علوم کشاورزی و زیست شناسی ارائه نموده که 658 مورد آن قابل استناد بوده و صدرنشین آسیای غربی بوده است.

در سال 2017، دانشمندان ایرانی در حالی که همچنان در رده نخست جدول آسیای غربی قرار دارند 741 مقاله در زمینه علوم کشاورزی و زیست شناسی ارائه و پسرفت سال 2015 را جبران کردند.

دانشمندان ایرانی صدرنشین فراوری علم جبر و نظریه

داده های سایت سایمگو نشان می دهد در سال 2013، ترکیه صندلی نخست آسیای غربی در زمینه علم جبر و نظریه را به خود اختصاص داده و ایران در مقام دوم واقع شده است.

در سال 2014، ایران با ارائه 188 مقاله صندلی نخست آسیای غربی در زمینه جبر و نظریه را به خود اختصاص داده؛ در این سال دانشمندان ایرانی تمام مقالاتی که منتشر نموده اند قابل استناد بوده است.

آمار و ارقام منتشر شده همچنین نشان می دهد که ایران با طی یک روند رو به پیشرفت در سال 2015، 242 مقاله منتشر نموده که 241 مورد آن قابل استناد بوده؛ در طی این دو سال گذشته که ایران مقام نخست را به خود اختصاص داده ترکیه را در صندلی دوم جدول قرار داده است.

در سال 2016، در حالی که دانشمندان ایرانی همچنان روند پیشرفت را پشت سر گذاشته اند، 261 مقاله ارائه نموده اند که 258 مورد آن قابل استناد بوده است؛ در این سال ترکیه به صندلی سوم جدول تنزل پیدا نموده است.

دانشمندان ایرانی در سال 2017 بیشترین تعداد مقاله در 5 سال اخیر را ارائه و منتشر نموده اند؛ از 324 مقاله منتشر شده دانشمندان ایرانی در زمینه جبر و نظریه 319 مورد قابل استناد بوده است.

فراوری علم شیمی تجزیه آسیای غربی در دست دانشمندان ایرانی

دانشمندان ایرانی در سال 2013، 699 مقاله در زمینه شیمی تجزیه ارائه و منتشر نموده اند که 697 مورد آن قابل استناد بوده است؛ در این سال دانشمندان ایرانی در حالی در صدر جدول آسیای غربی حضور داشته اند که دانشمندان ترکیه با یک اختلاف قابل توجه به نسبت دانشمندان ایرانی صندلی دوم را به خود اختصاص داده اند.

رتبه بندی نظام سایمگو نشان می دهد که دانشمندان ایرانی در سال 2014، با حفظ صندلی خود به عنوان اولین کشور در آسیای غربی 843 مقاله در زمینه شیمی تجزیه منتشر نموده اند که 839 مورد آن قابل استناد بوده است.

داده ها نشان می دهد که در سال 2015، دانشمندان ایرانی در حالی که همچنان روند پیشرفت خود در زمینه ارائه مقالات را حفظ نموده اند 898 مقاله در زمینه علم شیمی تجزیه ارائه و منتشر نموده اند که 889 مورد آن قابل استناد بوده است.

در سال 2016، دانشمندان ایرانی همچنان در صدر جدول قرار دارند و 978 مقاله در زمینه شیمی تجزیه ارائه نموده اند که 970 مورد آن قابل استناد بوده است.

نظام رتبه بندی سایمگو، ایران را به عنوان برترین کشور در زمینه شیمی تجزیه در سال 2017 معرفی نموده است؛ در حالی که در این سال دانشمندان ایرانی همچنان در صدر جدول برای ارائه مقالات شیمی تجزیه قرار دارند با یک پیشرفت قابل توجه در شمار مقالات به نسبت سال 2013 حضور پررنگ خود را میان کشورهای آسیای غربی ثابت نموده اند و با ارائه 1057 مقاله در علم شیمی تجزیه به عنوان برترین کشور آسیای غربی انتخاب شدند.

رتبه نخست ایران در فراوری مقالات علم آناتومی

نظام رتبه بندی سایمگو، در سال 2013، دانشمندان ایرانی را به عنوان برترین دانشمندان کشورهای آسیای غربی در زمینه علم آناتومی معرفی کرد؛ در این سال دانشمندان ایرانی را ارائه 144 مقاله در صدر کشورهای آسیای غربی نهاده شدند.

در سال 2014، دانشمندان ایرانی با کمی پیشرفت در ارائه شمار مقالات صندلی خود را در صدر جدول حفظ کردند و با یک افزایش 18 مقاله ای شمار مقالات خود را در سال 2014 به 162 مقاله رساندند.

در سال 2015، دانشمندان ایرانی به نسبت دو سال اخیر در سال های 2013 و 2014 مقالات کمتری در زمینه علم آناتومی منتشر کردند؛ اما کاهش شمار مقالات دیگر کشورهای آسیای غربی به عنوان رقیب ایران به دانشمندان ایرانی یاری کرد تا همچنان در صدر جدول برای علم آناتومی باقی بمانند.

دانشمندان ایرانی در سال 2016، 129 مقاله در زمینه علم آناتومی منتشر نموده که 127 مورد آن قابل استناد بوده است و صندلی خود را به عنوان برترین کشور آسیای غربی در علم آناتومی حفظ نموده اند.

آمار و ارقام سایمگو نشان می دهد در سال 2017 دانشمندان ایرانی با یک پیشرفت قابل توجه در ارائه مقالات علم آناتومی به نسبت 5 سال اخیر، 157 مقاله ارائه نموده اند و صندلی خود را به عنوان نخستین کشور آسیای غربی در جدول این نظام رتبه بندی حفظ نموده اند.

دانشمندان ایرانی مقام اول فراوریات علم ریاضیات کاربردی در منطقه

در سال 2013، دانشمندان ایرانی در رده نخست رتبه بندی سایمگو در علم ریاضیات کاربردی نهاده شده اند؛ در این سال دانشمندان ایرانی 1271 مقاله ارائه نموده اند که 1253 مورد آن قابل استناد بوده است.

در سال 2014، دانشمندان ایران با وجود اینکه 31 مقاله کمتر از سال 2013 ارائه نموده اند اما همچنان صندلی خود را به عنوان نخستین کشور آسیای غربی در زمینه علم ریاضیات کاربردی حفظ نموده اند.

داده های سایمگو نشان می دهد دانشمندان ایرانی در سال 2015 همچنان در صدر جدول برای علم ریاضیات کاربردی قرار داشته اند؛ این در حالی است که شمار مقالات ارائه شده در این سال کمتر از سال 2014 و 2013 بوده است.

در سال 2016، دانشمندان ایرانی بیشترین مقاله در چند سال اخیر را منتشر نموده اند و با ارائه 1274 مقاله صندلی نخست در میان کشورهای آسیای غربی را به خود اختصاص دادند.

سال 2017، پُربارترین سال در 5 سال اخیر برای دانشمندان ایرانی در ارائه مقالات ریاضیات کاربردی بوده است؛ در سال 2013 و 2014 که شمار مقالات دانشمندان ایرانی با کاهش روبرو بود، با یک پیشرفت قابل توجه در سال 2017 به عدد 1528 رسید و رکورددار 5 سال اخیر برای دانشمندان ایرانی در علم ریاضیات کاربردی بود.

سایمگو نشان می دهد دانشمندان ایرانی در سال 2013، 215 مقاله در زمینه علوم آبزی ارائه و منتشر نموده اند که تمام آنها قابل استناد بوده است و صندلی نخست را در میان کشورهای آسیای غربی به خود اختصاص داده اند.

دانشمندان ایرانی در حالی که در سال 2014 نیز صندلی خود را به عنوان نخستین کشور در میان کشورهای آسیای غربی حفظ نموده اند، شمار مقالات خود را از 215 به 273 مقاله رساندند؛ 271 مقاله از تمام مقالاتی که دانشمندان ایرانی در علوم آبزی منتشر نموده بودند قابل استناد بوده است.

داده های سایمگو نشان می دهد در سال 2015 ایران صدرنشینی خود را به عنوان برترین کشور آسیای غربی در زمینه علوم آبزی از دست داد و به علت کاهش ارائه مقالات به صندلی دوم جدول سقوط کرد؛ ترکیه با ارائه 289 مقاله در صدر و ایران با ارائه 253 مقاله در مقام دوم جدول این نظام رتبه بندی نهاده شد.

آمار و ارقام حاکی از آن است که دانشمندان ایرانی با یک پیشرفت قابل توجه به نسبت سه سال اخیر در سال 2016 ، 312 مقاله در زمینه علوم آبزی ارائه و منتشر کردند و دوباره صندلی نخست کشورهای آسیای غربی را به خود اختصاص دادند.

دانشمندان ایرانی در سال 2017، با یک پیشرفت قابل توجه به نسبت سال های اخیر 364 مقاله ارائه و منتشر نموده اند و صاحب نخستین صندلی در جدول سایمگو شدند.

سایمگو با ارائه آمار و ارقامی ایران را برترین کشور آسیای غربی در زمینه علم هوش مصنوعی در سال 2013 معرفی کرد؛ دانشمندان ایرانی در این سال 776 مقاله ارائه و منتشر کردند که تمام آنها قابل استناد بوده است.

در سال 2014، در حالی که دانشمندان ایرانی همچنان روند رو به پیشرفت را در زمینه هوش مصنوعی طی نموده اند، شمار مقالات خود را به 843 مورد افزایش داده اند؛ 839 مقاله از تمام مقالات ارائه شده دانشمندان ایرانی قابل استناد بوده است.

در سال 2015 با وجود اینکه مقالات دانشمندان ایرانی در علم هوش مصنوعی با کاهش روبرو بود، اما همچنان صندلی خود را به عنوان نخستین کشور آسیای غربی حفظ نموده اند؛ در این سال دانشمندان ایرانی 657 مقاله در زمینه هوش مصنوعی ارائه نموده اند که 648 مورد آن قابل استناد بوده است.

در سال 2016، دانشمندان ایرانی علاوه بر اینکه پس رفت خود در سال 2015 را جبران کردند تعداد مقالات بیشتری را به نسبت سال های 2013 و 2014 ارائه کردند که همین موضوع منجر به حفظ صندلی آنها در جدول سایمگو شد؛ دانشمندان ایرانی 912 مقاله در این سال ارائه و منتشر نموده اند.

سال 2017، سال درخشش دانشمندان ایرانی در علم هوش مصنوعی بوده است؛ ارائه 1101 مقاله در زمینه این علم علاوه بر اینکه صندلی ایران را به عنوان کشور صدرنشین آسیای غربی حفظ نموده نشان دهنده پیشرفت قابل توجه دانشمندان ایرانی نیز است.

انتهای پیغام/

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: بروزرسانی: 25 مهر 1398 شناسه مطلب: 93

به "دانشمندان ایرانی در راستا پیشرفت، 2017 سال درخشش علم ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانشمندان ایرانی در راستا پیشرفت، 2017 سال درخشش علم ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید