طرح برآورد نیاز آبی معادن و زنجیره صنایع معدنی مرتبط در افق 1415 و 1425 رونمایی شد

به گزارش مجله هاستفا، در نشست مشترک مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، گزارش مربوط به برآورد نیاز آبی معادن و زنجیره صنایع معدنی مرتبط در افق 1415 و 1425 که از سوی موسسه پژوهشی - مهندسی راهبرد دانش پویا تهیه شده است، ارایه شد.

طرح برآورد نیاز آبی معادن و زنجیره صنایع معدنی مرتبط در افق 1415 و 1425 رونمایی شد

در این نشست به اقدامات کلیدی و دستاوردهای این مطالعه در چند سرفصل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از آمارگیری اختصاصی این مطالعه از معادن منتخب در کشور، ارزیابی داده های موجود در کشور، تحلیل اسناد بالادستی و تجارب جهانی مرتبط و در نهایت چارچوب سناریوپردازی توسعه در افق های برنامه ریزی و نتایج برآورد نیاز آبی و نحوه تأمین آب مهمترین محورهای ارائه را تشکیل داد. این مطالعه در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و با همکاری کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران انجام شده است و دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزرات نیرو نیز بر مطالعه نظارت داشته است.

در ابتدا فرایند آمارگیری و ویژگی های پرسشنامه و دریافت اطلاعات از معادن منتخب و معیارهای انتخاب معادن منتخب و فرایند اصلاح و نهایی سازی نتایج به دست آمده از آمارگیری تشریح شد. نتایج حاصل، نشان دهنده تعارضات آماری و حاکی از اختلافات عمده در نتایج آماربرداری سال های 1393 و 1396 مرکز آمار ایران است. ضمن اینکه طبق توضیحات آقای دکتر داود رضا عرب مجری این گزارش، تحولات درنظرگرفته شده در گزارش خطی نبوده و رویکرد آینده نگارانه مبنای تهیه آن است و تحولات و تغییرات حوزه معادن با هم در نظر گرفته شده است.

اختلافات عمده در اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک داده نظام مهندسی معدن در استان ها، مقایسه اطلاعات امور معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت با مرکز آمار ایران و نظام مهندسی معدن، اختلافات عمده در فرایند سالانه اطلاعات معادن مرکز آمار ایران، اختلافات آماری پرسشنامه های دریافتی و نتایج به دست آمده از مطالعات با آماربرداری های سراسری وزارت نیرو نیز به عنوان دیگر تعارضات آماری در این گزارش عنوان شده است.

با تحلیل مصرف آب معادن کل کشور بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و مصرف آب اصلاحی در سال 1393، معین شد 52.7 درصد از کل مصارف آب معادن مربوط به استان کرمان و 17.8 درصد مربوط به استان یزد است و حدود 20 درصد نیز (به ترتیب) در 8 استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، فارس، مرکزی، خوزستان و سیستان و بلوچستان مصرف می شود و 10 درصد باقیمانده مصرف آب معادن در 21 استان دیگر مصرف می شود.

تحلیل تجارب جهانی معادن و صنایع معدنی

تحلیل جایگاه ایران، تحولات بازارهای آینده، بهره وری مصرف آب و استفاده از تکنولوژی، بخش دیگری از این گزارش بود که به همین دلیل، تولیدات معادن ایران و جهان، مصرف مواد معدنی و مصارف معدنی، اقتصاد معادن ایران و جهان، تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی در ایران و جهان، بهره وری مصرف آب و بهبود بهره وری انرژی به تفکیک تشریح و کاهش منطقه مرطوب / منطقه باز در تأسیسات ذخیره سازی باطله، کاهش تولید مواد ریزدانه در حین سنگ زنی برای پایین نگهداشتن آب باطله، بهبود عملکرد تغلیط کننده باطله، کاهش تلفات آب از طریق تغلیظ کردن یا دفع ضایعات خمیری، کاهش تلفات آب از طریق نصب زهکشی در TSF، کاهش تلفات آب از طریق تراکم باطله، کاهش تلفات آب از طریق طبقه بندی باطله و ... با هدف کاهش مصرف آب معادن پیشنهاد داده شد.

علاوه بر این ها، جمع آوری و استفاده مجدد از رواناب سطحی، استفاده مجدد از آب سیستم آبکشی معدن، استفاده مجدد از آب خنک کننده، استفاده مجدد از آب جدا کننده گردوغبار، استفاده مجدد از آب خاکستری و استفاده مجدد از فاضلاب محل های خارج از سایت و منابع آب جایگزین راهکارهایی هستند که طبق تجارب جهانی می توانند در حوزه استفاده مجدد از آب معدن موثر عمل کنند.

بازیافت آب سطحی تأسیسات ذخیره سازی باطله (TSF)، بازیافت آب نشتی از تأسیسات ذخیره سازی باطله (TSF)، بازیافت سرریز تغلیظ کننده باطله، بازیافت کنسانتره یا بازیافت سرریز تغلیظ کننده میانی و بازیافت فاضلاب معدن نیز به عنوان راهکارهایی برای تصفیه آب معادن در گزارش مذکور تشریح شد.

مؤلفه های برآورد نیاز آبی صنعت

در گزارش برآورد نیاز آبی معادن و زنجیره صنایع معدنی مرتبط در افق 1415 و 1425، با تأکید برشدت مصرف آب در افق 1400، چهار مؤلفه معین میزان مصرف آب هر فعالیت صنعتی در افق های برنامه ریزی، معین انواع فعالیت صنعتی و سهم آن در افق های برنامه ریزی، معین حجم هر فعالیت صنعتی در افق های برنامه ریزی و معین سهم هر استان از کل فعالیت ها در افق برنامه ریزی برای ایجاد توازن منطقه ای به عنوان مهم ترین مؤلفه های برآورد نیاز آبی صنعت عنوان و تأکید شده است نیاز آبی باید در هر افق و برای هر زیر بخش صنعت و گروه های فعالیت صنعتی و در هر استان و شهرستان محاسبه و برآورد شود. بنابراین نتایج نهایی در 9 گروه فعالیت معدنی و صنایع معدنی در 429 شهرستان در افق های 104، 1415 و 1425 در سناریوهای مختلف برآورد شده است. سناریوپردازی نهایی در دو مرحله انجام شده است و در مرحله اول توسعه متوازن و متعادل همه مناطق و در مرحله دوم استفاده از ظرفیت های ذخایر مناطق و ویژگی های استقرار صنایع در جوار معادن و همچنین ظرفیت های افزایش سهم از بازارهای جهانی مبنا بوده است.

چارچوب نحوه تأمین آب معادن و زنجیره صنایع معدنی مرتبط

در گزارش مذکور همچنین باهدف نحوه تأمین آب معادن و زنجیره صنایع معدنی مرتبط، پیشنهادشده تا در گام اول دسته های مصارف آبی واحدها و بعدازآن دسته های مناطق بر اساس دسترسی به منابع آب شناسایی شوند. در این دو مرحله نوع فعالیت، حجم مصرف آب در واحد، بهره وری مصرف آب در واحد، آب قابل برنامه ریزی، آب قابل تخصیص، طرح های توسعه آینده، شرایط دشت ها و اضطرارها مهم ترین موضوعاتی هستند که باید شناسایی شوند و بعد از انجام این دو مرحله، ماتریس تأمین آب واحدهای معدنی و زنجیره صنایع معدنی مرتبط از منابع آب در دسترس، توجه به الزامات و ضوابط تأمین آب واحدهای معدنی و زنجیره صنایع معدنی مرتبط در دستور کار قرار گیرد.

بعد از ارایه این گزارش، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و عباس کشاورز معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

به اعتقاد بهرام شکوری، برآورد دقیق از نتایج این پژوهش در گروی تدوین و اجرای پرسشنامه دقیق و همچنین نحوه استخراج داده ها است. او همچنین خواستار توجه به دو مولفه امنیت و تقاضا در بررسی نتایج حاصل از این گزارش شد.

شکوری تاکید کرد باید دقت پرسشنامه ها ارزیابی و صحت سنجی و معین شود تغییر تکنولوژی مصرف آب در بخش معدن تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: یکی دیگر از مولفه هایی که در این گزارش باید مدنظر قرار گیرد، نوآوری های جدیدی است که در نیاز آبی معادن و صنایع معدنی استان ها در افق 1415 و 1425 لحاظ شده است.

با این حال او معتقد است این گزارش در صورت عملیاتی شدن میتواند بسیاری از نواقص موجود در حوزه معدن را پوشش دهد.

شکوری با اشاره به این موضوع که سهم مصرف آب در بخش معادن و صنایع معدنی 2 درصد است، اظهار کرد: همین مقدار را هم باید بهینه مصرف کرد و به نظر من خلا تدوین گزارش هایی این چنینی در حوزه کشاورزی که 92 درصد منابع آبی را مصرف می کنند به شدت احساس می شود.

بعد از آن کشاورز،معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران هم خواستار اجرای این طرح و جلوگیری از موازی کاری بین دستگاه های اجرایی مرتبط شد و پیشنهاد داد تا اتاق ایران با تهیه نامه ای به امضای ریاست اتاق، جزییات این طرح را علاوه بر وزارت نیرو و وزارت صمت، به سایر دستگاه های اجرایی مرتبط نیز اعلام کند.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای گردشگری و تجاری و آموزشی | مجری مستقیم و کارگزار سفرهای بین المللی خارجی

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 5 آبان 1400 بروزرسانی: 5 آبان 1400 گردآورنده: host-fa.ir شناسه مطلب: 6632

به "طرح برآورد نیاز آبی معادن و زنجیره صنایع معدنی مرتبط در افق 1415 و 1425 رونمایی شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرح برآورد نیاز آبی معادن و زنجیره صنایع معدنی مرتبط در افق 1415 و 1425 رونمایی شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید