جزئیات محکومیت طبری

به گزارش مجله هاستفا، غلامحسین اسماعیلی از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آن ها نهایتا دادگاه رای خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است.

جزئیات محکومیت طبری

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

سخنگوی قوه قضاییه، با بیان اینکه رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد: بعد از تصمیم گیری دیوان عالی کشور شرحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، ولی از آنجاییکه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوز های قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام نماییم.

وی افزود: اکبر طبری در این پرونده 10 عنوان اتهامی داشت که در 8 مورد دادگاه وی را مجرم شناخت و حکم به محکومیت صادر کرد و در دو مورد اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.

اتهامات اکبر طبری به این شرح است:

1- تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء با وصف سردستگی از طریق:

الف) دریافت رشوه از حسن نجفی به مبلغ 000، 000، 000، 84 ریال وجه نقد در تاریخ 10 سال قبل.

ب) یک قطعه زمین به مساحت 300 متر واقع در بلوار کریم خان زند به ارزش 000، 000، 000، 15 ریال

پ) یک قطعه زمین مشجر به مساحت 1675 متر در قریه نجارکلا لواسان در سال 84 به ارزش

000، 500، 512، 2 ریال

ت) یک واحد آپارتمان اداری 108/51 متر مربع به واحد 313 از مجتمع اداری سانا به مبلغ

000، 800، 382، 30 ریال

ج) دریافت وجه نقد به مبلغ 000، 000، 100 یورو

چ) دریافت رشوه از رسول دانیال زاده در مجموع به مبلغ 000، 300، 233، 183 ریال

ه) دریافت رشوه از مصطفی نیازآذری شامل 5 قطعه زمین در بابلسر به ارزش 000، 000، 076، 104 ریال

خ) دریافت رشوه از جلیل سبحانی بالغ بر 000، 000، 150 ریال

2- پولشویی

الف) از طریق انتقال 42 میلیارد ریال از وجه الرشاء فوق (از 84 میلیارد ریال) به فرهاد مشایخ جهت خرید سهام شرکت سیمان خمسه به نام خود و سپس اعطاء وکالت نسبت به این سهام به خود

ب) از طریق انتقال دو واحد آپارتمان نسبت به پلاک ثبتی 8160 به ارزش 000، 500، 424، 209 ریال و 8161 به ارزش 000، 000، 928، 213 جملگی فرعی از هشت اصلی بخش 11 تهران واقع در برج روما به نام فرهاد مشایخ مجموعاً به ارزش 000، 500، 362، 423 ریال

ج) از طریق انتقال ویلای دریافتی از متهم مصطفی نیازآذری به شرح فوق به نام خانم حکیمه شیرمحمدی بدون اطلاع ایشان به ارزش 000، 000، 076، 114 ریال ضبط دارایی و منافع جرم منشا به لحاظ 8 فقره جرم مادی پولشویی.

3- 5 فقره اتهام مشابه جعل مادی اسناد رسمی و وکالت نامه و عزل وکیل تنظیمی در دفترخانه 718 تهران

4- استفاده از سند مجعول

5- ادعای اعمال نفوذ و اعتبار نزد مأمورین و مسئولین شهرداری با دریافت وجه نقد به مبلغ

000، 000، 000، 4 ریال.

6- سه فقره اتهام اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط مستخدمین دولتی: الف) موضوع اعمال نفوذ در شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت در پرونده کلاسه بایگانی 960367 موضوع اتهامی رسول دانیال زاده

ب) اعمال نفوذ در جریان رسیدگی به پرونده کلاسه بایگانی 950044 اتهامی داوود سرخوش شهری

ج) اعمال نفوذ با استفاده از روابط خصوصی با بیژن قاسم زاده در پرونده شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه موضوع اتهامی وریا مولانایی

7- غرض ورزی در اقدامات اداری نسبت به دستور تخلیه خانه سازمانی حمیدرضا رستمی بازپرس دادسرای تهران

8- دریافت وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین در پرونده سیدمحمدهادی رضوی

9- سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اکراه مالک حمید محمدی به فروش ملک واقع در دماوند

10- تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیوان دری

میزان مجازات و رأی صادره درباره اتهامات مندرج در پرونده اکبر طبری:

1- 31 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه در مجموع به مبلغ 000، 900، 389، 432 ریال و ضبط تمامی موارد اعلامی به عنوان مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی

2- تحمل یک فقره 12 سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ 000، 500، 438، 579 ریال در حق صندوق دولت

3- 45 ماه حبس تعزیری

4- 45 ماه حبس تعزیری

5- 45 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 15 هزار ریال به نفع صندوق دولت

6- یک فقره تحمل 15 ماه حبس تعزیری

7- سه ماه و 20 روز حبس تعزیری

8- دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 10 هزار ریال در حق صندوق دولت.

اسامی و جزئیات اتهامات و رای صادره برای سایر متهمان پرونده فساد اکبر طبری منتشر شد.

در پرونده 16 هزار و 800 صفحه ای شبکه ارتشاء و پولشویی که اکبر طبری اتباعی متهم ردیف اول آن بوده، برای 16 متهم دیگر نیز احکام محکومیت صادر شده است که به تفصیل اتهامات و محکومیت های این افراد اعلام می شود.

1) فرهاد مشایخ فریدن فرزند محمد هاشم متهم به

1- مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء (پنج فقره جرم مادی مشابه فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و حسن نجفی از طریق ایصال مال)

2- پولشویی

الف) از طریق تبدیل کردن وجه الرشا به مبلغ 000، 000، 000، 42 ریال از اکبر طبری پولشویی نسبت به پلاک های ثبتی 8160 به ارزش

000، 500، 434، 209 ریال و 8161 به ارزش 000، 000، 928، 213 ریال

3- فراهم نمودن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 8160 و 8161 در برج روما

محکومیت فرهاد مشایخ

1- با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف 15 سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت

2- تحمل یک فقره 10 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ 000، 500، 362، 465 ریال، 3- برائت

2) رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی متهم به

1- مشارکت در شبکه چند نفر در امر ارتشاء به وصف سردستگی اکبر طبری

2- پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به حمیدرضا علیزاده بازپرس شعبه 15 بازپرس دادسرای کارکنان دولت با وساطت مهدی زاهدیان

محکومیت رسول دانیال زاده

1- با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف 15 سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت

2- سه سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده

3) جلیل سبجانی فرزند رضا متهم به

1- معاونت در فراهم نمودن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال واحد آپارتمان فلورا

2- پرداخت رشوه به اکبر اتباعی طبری

محکومیت جلیل سبحانی

1- دو سال حبس تعزیری

2- با بیش از میانگین حداقل و حداقل مجازات مقرر قانونی بیست و یک ماه و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت

4) علیرضا مهر صادقی فرزند حسین متهم به

1- فراهم آوردن موجبات تحقق بزه ارتشاء بین رسول دانیاز زاده و اکبر طبری

2- پولشویی از طریق انتقال یک واحد آپارتمان فلورا

محکومیت علیرضا مهر صادقی

1- سه سال حبس تعزیری

2- ده سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ 000. 500. 029. 35

5) حمیدرضا علیزاده فرزند قربان (بازپرس سابق) متهم به

1- دو فقره تأثیر دادن نفوذ افراد در تصمیمات قضایی در پرونده کلاسه 960267 و 950044 شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت اتهامی آقایان رسول دانیال زاده و داود سرخوش شهری

2- دریافت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به صورت ارز از رسول دانیال زاده با وساطت مهدی زاهدیان

محکومیت حمیدرضا علیزاده

1- پنج سال محرومیت از شغل دولتی

2- 10 سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نفع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری

6) بیژن قاسم زاده سنگرودی فرزند محمد اسماعیل (بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه) متهم به

1- تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در اقدامات و تصمیمات قضایی منجر به تقویت حق از وریا مولانایی

2- دریافت رشوه از حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ 000، 000، 000، 28 ریال

محکومیت بیژن قاسم زاده

1- انفصال ابد از خدمات دولتی

2- 10 سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نلع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری.

7) مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متهم به

1- دو فقره فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین رسول دانیال زاده و حمیدرضا علیزاده به مبلغ 000، 000، 000، 30 ریال و بیژن قاسم زاده و حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ 000، 000، 000، 28 ریال از حبس حاجی رضا و نادر شریف نجار

محکومیت مهدی زاهدیان

1- چهل و پنج ماه حبس تعزیری

2- دو سال و نیم حبس تعزیری و رد مال با توجه به رضایت حسین حاجی رضا و عدم ادعای رد مال از جانب شریف نجار به لحاظ متواری بودن منتفی

8) جواد ترکمان فرزند حسین متهم به

1- معاونت در بزه دریافت و عده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین

محکومیت جواد ترکمان

1- 6 ماه حبس تعزیری

9) علی صادقی فرزند احمد متهم به

1- معاونت در بره دریافت وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین

محکومیت علی صادقی

1- شش ماه حبس تعزیری.

10) بهرام حیدری فرد فرزند محمدرضا متهم به

1- پنج فقره جرایم مادی مشابه فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و مصطفی نیازآذری.

محکومیت بهرام حیدری فرد

1- چهل و پنج ماه حبس تعزیری

11) محمد هنرور فرزند علیرضا متهم به

1- پنج فقره جرایم مادی مشابه جعل اسناد رسمی به نام خانم حکیمه شیرمحمدی.

محکومیت محمد هنرور

1- شش ماه حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخفف

12) حسین حاجی رضا فرزند عبداله متهم به

1- مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 000، 000، 000، 28 ریال از طریق زاهدیان به بیژن قاسم زاده

محکومیت مسین حاجی رضا

1- شش ماه حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت و ضبط مال ناشی از ارتشاء.

13) امیر عباس مصدق خاقان فرزند محمدرضا متهم به

1- معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم.

2- جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده بر خلاف واقع در نظریه کارشناسی مورخ 94/4/3 به درخواست اکبر طبری

امیرعباس مصدق خاقان در هر دو مورد اتهامی تبرئه شده است.

14) فرهاد پورامن فرزند تراب متهم به

1- معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم

2- معاونت در تاثیر نفع با ادعای داشتن اعتبار نزد مامورین شهرداری در ازای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

فرهاد پور امن از هر دو عنوان اتهامی تبرئه شده است.

15) علی دیواندری فرزند محمد متهم به

1 - اعمال نفوذ یا سوء استفاده از روابط خصوصی با مامورین

علی دیواندری در این اتهام تبرئه شده است.

16) علی تن پوشان فرزند مصطفی متهم به

1- فراهم آوردن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و جلیل سبحانی

علی تن پوشان در این اتهام تبرئه شده است.

لیست اموال توقیف شده متهمان ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی به نفع دولت

1. یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع به پلاک ثبتی 399 فرعی از 6933 اصلی تهران واقع در بلوار کریم خان زند.

2. یک قطعه زمین مشجر به مساحت 1675 متر مربع به پلاک ثبتی 922 فرعی از 20 اصلی بخش 11 تهران واقع در قریه نجار کلا لواسان.

3. یک واحد آپارتمان اداری به مساحت 108/51 متر مربع به پلاک ثبتی 13123 فرعی از 24 اصلی بخش 11 ثبتی تهران معروف به واحد 313 از مجتمع اداری سانا.

4. یک واحد آپارتمان شش دانگ به مساحت 633/9 متر مربع به پلاک ثبتی 15957 فرعی از 33 اصلی بخش 11 تهران واقع در تهران خیابان پاسداران کوهستان نهم خیابان شهید نوریان پلاک 37 ط 13 به مقدار فاحش بالغ بر 90، 714، 200، 000 ریال ارزان تر از قیمت واقعی.

5. سه دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک های ثبتی

الف- 8160 فرعی از 8 اصلی به مساحت 380 متر مربع

ب - 8161 فرعی از 8 اصلی به مساحت 388 متر مربع

ج - 8185 فرعی از 8 اصلی به مساحت 636 متر مربع هر سه واقع در تهران کامرانیه شمالی روبه روی کوچه ترکاشوند پلاک 34 برج روما.

6. طبقات 11 و 5 ساختمان متعلق به اکبر طبری واقع در خیابان کریم خان زند.

7. پنج قطعه زمین واقع در بابلسر به پلاک های ثبتی 2569 فرعی از 3 اصلی و پلاک ثبتی 177 و 176 و 178 و 127 همگی فرعی از 6 اصلی بخش 12 ثبتی بابلسر با ویلای احداثی در آن.

لیست مبالغ ضبط شده به نفع دولت ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی از متهمین

1. مبلغ هشتاد و چهار میلیارد ریال وجه نقد و چهل و دو میلیارد ریال اقدام به خرید سهام شرکت سیمان خمسه.

2. مبلغ یک میلیون یورو وجه نقد.

3. مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال شامل هزینه های تهیه و نصب کمد در واحد 313 مجتمع سانا و همچنان اموال و اقلام موجود در آپارتمان مذکور به شرح لیست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و مبلغ 1.825.950.000 ریال در مجموع 1.975.950.000

4. مبلغ پنج میلیون یورو وجه نقد

5. مبلغ سی میلیارد ریال وجه نقد

6. مبلغ بیست وهشت میلیارد ریال وجه نقد.

معادل همین مبالغ به عنوان جزای نقدی باید توسط متهمان به نفع دولت واریز شود.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای گردشگری و تجاری و آموزشی | مجری مستقیم و کارگزار سفرهای بین المللی خارجی

منبع: فرارو
انتشار: 5 آبان 1400 بروزرسانی: 5 آبان 1400 گردآورنده: host-fa.ir شناسه مطلب: 5128

به "جزئیات محکومیت طبری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات محکومیت طبری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید