جهش 102 درصدی جرایم تخلفات ساختمانی در تهران؛ آیا تعرفه های سال 99 مانع تخلفات می گردد؟

به گزارش مجله هاستفا، خبرنگاران : نرخ جریمه تخلفات ساختمانی در تهران برای اعمال در پرونده های سال 99 به شکل قابل توجهی تغییر کرد.

جهش 102 درصدی جرایم تخلفات ساختمانی در تهران؛ آیا تعرفه های سال 99 مانع تخلفات می گردد؟

جهت دریافت خدمات پتینه کاری سقف با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش مجله هاستفا جزئیات فرمول طراحی شده توسط شهرداری نشان می دهد جریمه تخلف ساخت و ساز 102 درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا نموده است؛ به طوری که میانگین عوارض جریمه ساخت و ساز در مناطق مختلف مترمربعی 7 میلیون و 300 هزار تومان شده است. مقایسه این رقم با حاشیه سود سازنده ها می تواند میزان بازدارندگی جریمه در برابر میل به عبور از خطوط قرمز پروانه ساختمانی را معین کند. با این حال ضامن قطعی ساختمان سازی منضبط می تواند اصلاح دو قانون باشد.

بهای عبور از ضوابط و خطوط قرمز پروانه ساختمانی د ر شهر تهران برای سازند گان متخلف د و برابر شد . به گزارش د نیای اقتصاد ، براساس د ستورالعملی که معاونت شهرسازی و معماری شهرد اری تهران برای معین فرمول جد ید جریمه تخلف ساختمانی و نحوه د ریافت جرایم از این نوع تخلفات د ر نظر گرفته، میانگین آنچه باعنوان جریمه تخلف ساختمانی از سازند ه د ریافت می گردد معاد ل 102 د رصد د ر سال 99 نسبت به سال گذشته افزایش پید ا کرد . مطابق فرمول پیشنهاد شهرد اری و تصویب شد ه د ر شورای شهر تهران، میانگین مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی برای ساخت وسازهای مسکونی پایتخت از مترمربعی 3 میلیون و 600 هزار تومان د ر سال 98 به 7 میلیون و 300 هزار تومان د ر سال 99 افزایش پید ا کرد ه است. آن طور که فرمول معین شد ه نشان می د هد مبلغ جریمه برای هر مترمربع تخلف ساختمانی د ر مناطق شمالی شهر تهران تا 15 میلیون تومان و برای مناطق جنوبی شهر تهران تا مترمربعی 4 میلیون تومان د ر نوسان است.

آنالیز ها حاکی از آن است که این اقد ام شهرد اری تهران برای افزایش بهای عبور از پروانه ساختمانی صاد ر شد ه با هد ف جلوگیری از بروز تخلف وخطای ساختمانی د ر ساخت وسازهای مسکونی انجام شد ه تا آنچه د ر قالب ساختمان های مسکونی جد ید د ر شهر احد اث می گردد تا حد امکان منطبق با شرایط د رج شد ه د ر پروانه های ساختمانی باشد . محتوای پروانه های ساختمانی نیز براساس ضوابط طرح تفصیلی به عنوان ضوابط فراد ست ساخت وسازهای شهر ملاک عمل شهرد اری تهران قرار د ارد .

میانگین جریمه ریالی تخلفات ساخت و سازهای مسکونی براساس ضریبی از قیمت منطقه ای و نرخ عوارض تراکم محاسبه شد ه است. اما سوال اساسی آن است که فرمول پیش بینی و تعریف شد ه از سوی مد یریت شهری به عنوان بهای عبور از پروانه ساختمانی، چه کسری از حاشیه سود سازند گان د ر پایتخت می گردد ؟ و آیا مقایسه این د و عد د می تواند نشان د هد که جریمه معین شد ه به عنوان یک عامل بازد ارند ه برای سازند گان د ر مقابل تخلفات ساختمانی عمل می نماید ؟ به تعبیر د یگر آیا جرایم معین شد ه ریسک بروز تخلف ساختمانی را افزایش می د هد یا آنکه هزینه انجام تخلف کمتر از نفع حاصل تخلف برای سازند ه محسوب می گردد ؟

آنالیز های د نیای اقتصاد برای پاسخ به این سوال با توجه به میانگین قیمت مسکن و واحد های نوساز د ر شهر تهران و همچنین با توجه به برآورد قیمت تمام شد ه ساخت مسکن د ر مقایسه با مبلغ جد ید جریمه تخلف ساختمانی معین می نماید میانگین مبلغ جریمه تخلف ساختمانی د ر سال 99 که نسبت به سال گذشته معاد ل 102 د رصد افزایش یافته است با 85 د رصد از حاشیه سود ساخت وسازهای مسکونی د ر شهر تهران برابری می نماید . بنابراین با توجه به فرمول جد ید جریمه تخلف ساختمانی د ر سال 99 و مقایسه آن با حاشیه سود سازند گان د ر ساخت وسازهای مسکونی به نظر می رسد د ر صورتی که همین شکل برنامه ریزی مد یریت شهری د ر عمل به اجرا د رآید و سازند گان متخلف بر همین اساس جریمه تخلف خود را پرد اخت نمایند ، این میزان جریمه می تواند برای سازند گان بازد ارند گی نسبی د ر برابر عبور از خط قرمز پروانه ساختمانی که از سوی شهرد اری تهران تعریف شد ه، ایجاد کند .

این نرخ جریمه 99 تخلف ساختمانی به تازگی و پس از آنالیز و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون های د اخلی مناطق د ر شورای شهر تهران آنالیز و تصویب شد ه که از د ید گاه اعضای شورای شهر یکی از اقد امات مد یریت شهری برای معین محد ود ه معین اختیارات این شوراها د ر مناطق مختلف شهرد اری تهران و کاهش شهرفروشی است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 1 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: host-fa.ir شناسه مطلب: 4042

به "جهش 102 درصدی جرایم تخلفات ساختمانی در تهران؛ آیا تعرفه های سال 99 مانع تخلفات می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جهش 102 درصدی جرایم تخلفات ساختمانی در تهران؛ آیا تعرفه های سال 99 مانع تخلفات می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید